Zur ersten Seite Eine Seite zurück Eine Seite vor Zur letzten Seite   Seitenansicht vergrößern   Gegen den Uhrzeigersinn drehen Im Uhrzeigersinn drehen   Aktuelle Seite drucken   Schrift verkleinern Schrift vergrößern   Linke Spalte schmaler; 4× -> ausblenden   Linke Spalte breiter/einblenden   Anzeige im DFG-Viewer
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/bibl_freim_lit1926-erg/0078
- 60 —

1027. Het Ontstaan van de „Nederlandsche
Vrije Loges". Door C. J. M. Dijkmans.
[Amsterdam 1885: v. Kelckhoven.]
44 S. 8°. 21.

1028. Verslag van de vergadering der geaffi-
lieerde Noorderloges, gehouden in loge-
gebouw te Sneek den 27 Mei 1888,
ss morgens IOV2 ure- Sneek 1888:
Brandenburgs. 38 S. 8°. 21.

1029. Gewapend Bouwen. Bouwstuk van
F. Lieftinck. Groot Oosten 1892. 14 S.
8°. [Umschlagtit.]

Über den derzeitigen. Zustand der Freimaurerei
in den Niederlanden. Wie kann ihre Stellung
gehoben werden und wie kann sie grösseren
Nutzen bringen? 21.

1030. Bijdrage tot de geschiedenis van de
Nederl. virjm. 's Gravenhage: Giunta
d'Albani 1894. 237 S. 8°. 21.

1031. „Mijn laatste woord" op het laatste

woord van J. van Hengst, door M. T.

H. Perelaer. [Dat.:] 's Gravenhage,

Maart 1895. 31 S. 8°.

Im wesentlichen persönliche profane Streitereien,
in die aber auch die niederländische Freimaurerei
hineingezogen wurde. 21.

1032. [Denkschrift der Loge „Le Profond
Silence" in Kampen über den Verfall
der Freimaurerei in den Niederlanden
und über die Mittel zu deren Wiederbelebung
.] [Bat.:] O. van Kampen.
28. Oct. [18]95. [Kampen 1895: v. Hülst]
15 S. 8°.

„Isfaar aanleiding" ... 21.

1033. Bijdrage tot de geschiedenis van de
vrijmetselarij in Nederland. De sym-
bolieke graden. Constitutiebrief van het
Groot-Oosten der Nederlanden. [Dat.:]
23 April 1904. [Unterz.:] v. M. B.
Nijmegen: Phoenix. 6 S. 8°. [Umschlagtit
.] 21.

1034. Antwoord op het bouwstuk van J.
Isebree Moens door J. N. G. Söhligen
. Gegeven in het kap. l'Union
Royale, op zaterdag 25 Maart 1911.
['s Gravenhage 1911:] Avondpostdruk-
kerij. 8 S. 8°. [Umschlagtit.]

Betrifft die Einsetzung eines von Belgien unabhängigen
Supr§me Conseil in Holland. 21.

1035. [Schriftwechsel der „Broeders van het
innerlijke licht" mit dem Gr. 0. der
Niederlande. Herausg. von] F. J.
van Paaschen. 's Gravenhage April
1912. IIS. 8°. 21.

1036. Stenografisch Verslag der vergadering
van den Noord-Hollandschen Logebond
gehouden op zondag 25 Mei 1913, in het
gebouw der vrijmetselaarsstichting te
Amsterdam. [Unterz.:] Ed. H. S. o. 0.
[1913]. 22S. 8°. [Umschlagtit.] 21.

1037. De Vrijmetselarij in de tweede kamer
der Staaten-General [in de zittingen van
1 en 9 December 1913]. o. O. [1914?].
1BL 8S. 8°. [Umschlagtit.] 21.

1Ö38.J Brettmann, [Emil]: Die holländische
Freimaurerei und die Klerikalen.
NfaM. 7 S. 89-91 (1914).

1039. Brettmann, [Emil]: Von der holländischen
Freimaurerei. ZwM. 2. S. 362
bis 364, 3^8-380 (1915); Aus der
niederländischen Maurerwelt. ZwM. 2.
S. 481-485, 492-495 (1917), 556-559,
562—565 (1918); Aus den Niederlanden.
ZwM. 3. 8.203-204 (1920); Holland
und Deutschland. ZwM. 4. S. 81—84
(1920); Holland. ZwM. 4. S. 233-236,
283-284 (1921).

Aus höheren Graden.

1040. [Gedicht.] Aan mijne medebroederen
00. uu. mm. vv. mm. [d. h. opper-uit-
verkoren-meesters vrijmetselaars] in
Loge vergaderd, 31 Mei 1826. [Unterz.:]
H. v. M. [d. i. Munster]. [Amsterdam
1826.] 2S. ,8°. [Kopftit.]

„Welkoom, broeders! in deez' tempel"

21.

1041. [Gedicht.] Ten feestlijken broeder-
disch van 00. uu. mm. w. mm. [d. h.
opper-uitverkoren-meesters vrijmetse-
lars] in 's Hage, op den 26sten Mei 1828.
[Unterz.:] H. v. M[unster]. 2S. 8°.
[Kopftit.]

„De godheid schiep in gunst het gantsche
menschdom frie" ... 21.

1042. Register der wettig geconstitueerde

kapittels behoorende tot het hoofd-

kapittel van de orde Tan vrijmetselaaren

in Nederland, zijne kolonien en andere

landen. Benevens de namen van groot-

officieren vertegenwoordigers enz. 1905/

1906. 21.
Sc

1043. Is een Supreme Conseil in Nederland
gewenscht? Bouwstuk gehouden in het
kapittel 1'Union Royale op zaterdag
25. Februari 1911 door J. Isebree
Moens. o. 0. [1911]. 28 S. 8°. 21.

1044. Beschrijvingsbrief van het hoofdkapit-
tel [der hooge graden],

13. Juni 1914; 10. Juni 1922. 21.

1045. [Naamlijst van grootofficieren, vertegenwoordigers
, afgevaardigden en be-
zoekers op het hoofdkapittel der hooge
graden.] 9. Juni 1917. 21.

1046. Eenige bezwaren tegen de hooge graden
. Voorgedragen in de Loge „Acacia"
te Rotterdam 2. November 1915. 20 S.
8°. [Umschlagtit.] 21.

1047. Protoeol van het hoofdkapittel der
hooge graden van de orde van vrij-
metselaren in Nederland, zijne kolonien
en andere landen. [11. Juni 1921.] 10 S.
4°. [Kopftit.] 21.

Grosslogen und Logen.

1048. Catalogus van het museum van hej
Groot-Oosten der Nederlanden. Nit-
megen o. J.: Phoenix. 154 S. 8°. 21.


Zur ersten Seite Eine Seite zurück Eine Seite vor Zur letzten Seite   Seitenansicht vergrößern   Gegen den Uhrzeigersinn drehen Im Uhrzeigersinn drehen   Aktuelle Seite drucken   Schrift verkleinern Schrift vergrößern   Linke Spalte schmaler; 4× -> ausblenden   Linke Spalte breiter/einblenden   Anzeige im DFG-Viewer
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/bibl_freim_lit1926-erg/0078