Zur ersten Seite Eine Seite zurück Eine Seite vor Zur letzten Seite   Seitenansicht vergrößern   Gegen den Uhrzeigersinn drehen Im Uhrzeigersinn drehen   Aktuelle Seite drucken   Schrift verkleinern Schrift vergrößern   Linke Spalte schmaler; 4× -> ausblenden   Linke Spalte breiter/einblenden   Anzeige im DFG-Viewer
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/bibl_freim_lit1926-erg/0081
1095. 150-jarig JuMIG der Loge: „la Bien
Aimee". 5735-5885. 25 November
1885. O.Amsterdam. 1 BL 8°. [Kopf-
tit.]

Ohne Noten: „Brc>eders! iioort de klagt der
armen" ... 21.

1096. Verkiezingslijst voor offieieren der
Loge: „la Bien Aimee" [in Amsterdam].
5902. 1 BL 34:25 cm. 21.

1097. Feestcantate, bij de feestviering ter

gelegenheid van het 150-jarig bestaan

der Loge „La Bien Aimee" 0. van

Amsterdam. [Von G. N. van Zeg-

waart.] [Amsterdam 1885: Beer & Co.]

2B1. 8°. [Umaehlagtit.]

Ohne Noten: „Een luid hoezee, La Bien Aimee
tereer" ... 21.

1098. La Charite; [Zwei Lieder ohne Noten
aus der Loge „la Charite" in Amsterdam
.] Imitation d'un cantique hol-
landois intitule: Liberte, Egalite, Fra-
ternite des macons. [und:] Imitation
d'un cantique hollandois ä Thonneur du
beau-sexe. 4 S. 8°. 21.

1099. Hymne a la paix, chante dans la löge
la Charite [Amsterdam] 0. J. 3 S. 8 °.
[Kopftit.]

Ohne Noten: „Allons enfants de la concorde" ...

21.

1100. [Lied.] Aan het schoon geslacht. [Aus

der Loge La Charite.] [Amsterdam]

o.J. 1B1. 8°. [Kopftit.]

Ohne Noten: „Roem der schepping, sehoon
geslacht" ... 21.

1101. Fete maconne, celebree dans la Loge
la Charite" a TO. d5Amsterdam, pour
les 25 ans de presidence du t. v. m.
R . .. le 7 du 4e mois de l'an 5781. 8°.
Vorhanden ist ein Bruchstück von 64 S. 21.

1102. Couplets, chantes dans la Loge la
Charite, ä la fete de St. Jean. [Dat.:]
18janvier 1799. 2 BL 8°. [Kopftit.] 21.

1103. A la Loge la Charite. [Unterz.:] P. S.
[Dat.:] St. Jean, 15 f6vrier 1804. 2 BL
8°. [Kopftit.]

Ohne Noten: „Freres cheris! que vos chan-
sons" ... 21.

1104. [Gedicht.] Aan la Charite. [Unterz.:]
C. van der Vijver. [Dat.:] 15 December
1813. [Amsterdam.] 1 BL 8°. [Kopftit
.]

„Heil ons, waarde lotgenooten!" ... 21.

1105. [Rundschreibe n an die Mitglieder der
Loge „la Charite" in Amsterdam.]
[Unterz.:] Wm. Holtrop. [Dat.:] 23. Fe-
bruarij 1820. 1 BL 8°. 21.

1106. [Gedicht.] Aan la Charite, bij haaren
disch. [Dat.:] Mei 1825. [Unterz.:]
J. C. 2 S. 8 °. [Kopftit.]

„Wij ledigen deez feestpokaal" ... 21.

1107. Wapenkreet aan de 0., voorgedragen
in de Loge la Charite, gevestigd in het
O. van Amsterdam. Door C. van der
Vijver. [Dat.:] Amsterdam 1827. 8 S.
8°. [Umschlagtit.]

„Terwijl de wereld zieh beroemt" ... 21.

1108.

Coupletten, gezongen aan de Tafel-
Loge in Augustus 1829. Na het in-
stellen van den toast voor Willem
Holtrop. [Amsterdam 1829.] 8 S. 8°.
[Kopftit.]

3 Lieder ohne Noten.

1109.

1110.

1111.

1112.

1113.

1114.

1115.

De Leden en kinderen der □ la Charite

bij de feestviering van 75jarig bestaan.

[Unterz.:] K. [Dat.:] 18 Octob. 1834.

1B1. 8°. [Kopftit.] 21.

Lied ohne Noten: „Voor driemal vijf-en-twin-
tig jaar'" ...

Aan mijn Broederen-Medeleden der

Loge la Charite; feesthoudende in de-
zelve den 18 October, 1834. [Unterz.:]
H. 1 BL 8°. [Kopftit.] 21.
„Wij zingen met een vrolijk hart" ...

Vers lag der feestviering, ter gedaeh-
tenis aan het vijf en zeventigjarig
bestaan der □ la Charite, in het O. van
Amsterdam, en het vijftigjarig lidmaat-
schap van Willem Holtrop, gehou
den op zaturdag den 18 den October
1834. [Unterz.:] J. GL E. G. Stierimg.
[Dat.:] Amsterdam 30 October 1834.
12S. 4°. [Kopftit.] 21.

Peestrede, ter gelegenheid van het
vijf en zeventigjarig bestaan van de
L. la Charit^, en het vijftigjarig lid-
maatschap van W. Holtrop, gehouden
op den 18 October 5834. [Door 0.
de Bie.] Amsterdam 1835: Ferrari.
IV, 64 S. ITaf. 8°. 21.

Herinnering aan de emblemata in het
O. van de □ la Charite aangebragd, bij
gelegenheid van hären feest-arbeid.
28 Eebruarij 1850. [Unterz.:] E. [Amsterdam
1850.] 1B1. 8°. [Kopftit.]
„O Neerland, aangebeden grond" ... 21.

[Naamlijst der leden van de Loge
„la Charite" in Amsterdam:] Von 1889
an. 21.

[Jahresschreiben der Loge „la Cha-
rite^' in Amsterdam.] 1. Aug. 1891;
15. Sept. 1897. 21.

1116. Ter gelegenheid van het br. banket
der Loge „la Charite" op 25 Maart
1893, gehouden in Krasnapolsky. Aan-
geboden door Hemink en Weenink*
[Amsterdam 1893: Weenink.] 6 BL 8°.
[Umschlagtit.] 21.

1117. Jaarverslag der Loge „la Charite" in
Amsterdam. 1899/1900; 1900/01.

21, 430.

1118. Concordia Vincit Animos: Welkoom-
groet, tafel-zangen en dankoffer, den
hoog-eerwaarden Groot-Meester der Ba-
taafsche Loges, &c. benevens deszelvs
Gedep-Groot-Redenaar, plechtig toe-
gezongen, by derselver bezoek in de
Loge Concordia Vincit Animos. Te
Amsterdam, den 4 den Dezember, 1800.
Door Jan Voorman. o. O. [1800.]
15 S. 8°. [Umschlagtit.] 21.


Zur ersten Seite Eine Seite zurück Eine Seite vor Zur letzten Seite   Seitenansicht vergrößern   Gegen den Uhrzeigersinn drehen Im Uhrzeigersinn drehen   Aktuelle Seite drucken   Schrift verkleinern Schrift vergrößern   Linke Spalte schmaler; 4× -> ausblenden   Linke Spalte breiter/einblenden   Anzeige im DFG-Viewer
http://dl.ub.uni-freiburg.de/diglit/bibl_freim_lit1926-erg/0081